TÁRSASHÁZ, LAKÁSSZÖVETKEZET

TÁRSASHÁZ, LAKÁSSZÖVETKEZET

Ügyvédi irodánk vállalja lakásszövetkezetek, társasházak jogi képviseletét. és ügyfeleink rendelkezésére állunk az alábbi jogi területeken:

Közös képviselő leváltása

A közös képviselőt a közgyűlés a jelenlévő tulajdoni hányadok egyszerű többségével válthatja le, hívhatja vissza, mentheti fel tisztsége alól. A Tht. 49.§.(6).bek-e szerint a közgyűlés azonnali hatállyal felmenti a közös képviselőt, ha: a.) ha hitelt érdemlően felhívás ellenére nem bizonyította, hogy büntetlen előéletű és közös képviselői tevékenység folytatásától való eltiltás alatt nem áll, és ezen kötelezettségének az ismételt felhívástól számított 15 napon belül sem tett eleget, b.) ha megállapítható, hogy vele szemben a tisztség ellátásával kapcsolatosan a törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn ( büntetett előélet, foglalkozástól történő eltiltás, stb.)

Közös képviselő választás

A közös képviselőt a társasház közgyűlése választja meg, a jelenlévő tulajdoni hányad egyszerű többségével.

Közös képviselő jogai

a.) összehívja a közgyűlést b.) évenkénti költségvetési javaslatot készít, c.) a társasház képviselete bíróságok és más hatóságok előtt.

Közös képviselő feljelentése

A közös képviselőt a közgyűlés válthatja le a jelenlévő tulajdoni hányadok egyszerű többségével. Az ezt elhatározó közgyűlésen nem kötelező a közös képviselő jelenléte.

Közös képviselő lemondása

A közös képviselő bármikor, indoklás nélkül lemondhat tisztségéről. Lemondását írásban kell benyújtania a közösség felé.

Társasházi alapító okirat:

A társasház alapításához legalább két, műszakilag megosztott lakás vagy nem lakás célú ingatlan (üzlethelyiség, garázs, stb.) megléte szükséges. Társasház alapítását az ingatlanok tulajdonosai, vagy az ingatlan tulajdonosa, mint egyszemélyes alapító határozhatja el. Társasházat fennálló vagy felépítendő épületre is lehet alapítani. Az alapító okiratot az alapításkor minden tulajdonosnak alá kell írnia. Ügyvédi irodánk vállalja társasházi Alapító Okirat elkészítését és a hatóságok előtt a társasház képviseletét.

társasházi alapító okirat módosítása:

az alapító okirat módosításához – általános szabály szerint – valamennyi tulajdonostárs hozzájárulása szükséges. De: a.) amennyiben az alapító okirat erre lehetőséget ad, az összes tulajdoni hányad 2/3-a is módosíthatja az alapító okiratot, amennyiben az olyan közös tulajdonban lévő ingatlanrész eladására, cseréjére vonatkozik, mely önálló ingatlanként is kialakítható, vagy amellyel a meglevő külön tulajdonú ingatlan bővíthető, b.) az összes tulajdoni hányad 4/5-e módosíthatja az alapító okiratot, amennyiben az alapító okiratban nincs külön felhatalmazás a fenti 2/3-os módosításra, de ugyanolyan ingatlanra, vagy ingatlanrészre vonatkozik, mint az előző pontban említettek.

Társasházi közgyűlés

A társasház legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlésen jelen lehetnek az ingatlan tulajdonosai és a tulajdonosok által írásban meghatalmazott személyek. A közgyűlés módosíthatja az alapító okiratot, dönthet a társasház megszűnéséről, a közös tulajdon hasznosításáról, használatáról, fenntartásáról, a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokról. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a tisztségviselők (közös képviselő, intézőbizottsági és számvizsgáló bizottsági tagok) megválasztása, felmentése, felelősségre vonása, ellenük kártérítési per megindítása vagy büntetőfeljelentés megtétele. A közgyűlés fogadja el az éves költségvetést és a közgyűlés felé kell elszámolnia az elmúlt éves költségvetésről a közös képviselőnek.

Társasház törvény

A társasházak jogi szabályozása a 2003.évi CXXXIII. törvény alapján történik.

közös képviselő kötelezettségei:

a.) előkészíteni a közgyűlést és végrehajtani annak határozatait, b.) mindent megtenni az épület fennmaradásának érdekében, c.) közölni a közös költséget és mindent megtenni annak beszedése érdekében. Ennek keretében köteles kezdeményezni fizetési meghagyás kibocsátását a hátralékos tulajdonostárs ellen, d.) tulajdonosváltozás esetén a tulajdonos részére köteles írásbeli nyilatkozatot adni a közösköltség-tartozásról, e.) felmentése esetén köteles az új közös képviselő részére 30 napon belül átadni jegyzőkönyvileg a társasház iratait és teljességi nyilatkozatot tenni.

közös képviselő megbízási szerződés:

a társasház közgyűlésének jóváhagyása alapján az azzal felruházott személy vagy szerv megbízási szerződést köthet a közös képviselővel, melyben rögzítik feladatait, javadalmazását, stb.

közös képviselő felelőssége:

döntően a Ptk kártérítési szabályain alapul. A közös képviselőt kizárólag a közgyűlés vonhatja felelősségre, ebbéli tevékenysége miatt kártérítési eljárás csak közgyűlési határozat alapján indítható. Egyes tulajdonostársak nem vonhatják felelősségre a közös képviselőt, egyénileg nem indíthatnak polgári pert ellene tisztségével kapcsolatos tevékenysége, cselekedete miatt.

Társasházi törvény módosítása

a társasházakról szóló 2003.évi CXXXIII. törvényt legutoljára 2011.08.29-i hatállyal módosította a törvényhozó.

Közös képviselők felügyeleti szerve

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. Rendelet alapján az üzletszerű társasházkezelői, és ingatlankezelői tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

Alapító okirat társasház

Társasház alapításához legalább két, műszakilag megosztott lakás vagy nem lakás célú ingatlan (üzlethelyiség, garázs, stb.) megléte szükséges. Társasház alapítását az ingatlanok tulajdonosai, vagy az ingatlan tulajdonosa, mint egyszemélyes alapító határozhatja el. Társasházat fennálló vagy felépítendő épületre is lehet alapítani. Az alapító okiratot az alapításkor minden tulajdonosnak alá kell írnia. Ügyvédi irodánk vállalja társasházi Alapító Okirat elkészítését és a hatóságok előtt a társasház képviseletét.

Közös képviselők jogi képviselete

Ügyvédi irodánk vállalja közös képviselők és társasházak peres és peren kívüli jogi képviseletét.

Közös költség megállapítása

Közös költség megállapítása kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik. A közös költség számítás alapjául – főszabályként –a közös tulajdoni hányad nagysága, illetve a külön tulajdonban lévő ingatlan alapterülete szolgál.

Közös költség törvény

A közös költség fizetésének számításnak alapját, a fizetési kötelezettséget a társasházakról szóló törvény szabályozza. Az adott társasházra vonatkozó speciális szabályokat a társasház Szervezeti és Működési Szabályzatában kell lefektetni.

közös költség fizetése:

közös költséget minden tulajdonostársnak kötelessége megfizetni. Közös költséggel szemben beszámítási kifogással nem lehet élni, tehát nem lehet megtagadni a közös költség fizetést pl. olyan esetben, a közös tulajdon karbantartásának elmulasztása miatt beázik valakinek a lakása és a bekövetkezett kára miatt úgy gondolja, addig nem fizet közös költséget, míg a meg nem fizetett közös költség eléri a kár összegét.

közös költség tartozás behajtása:

közös költség tartozás: ügyvédi irodánk vállalja közös költség tartozások behajtását, ezen belül fizetési meghagyás kibocsátását, perbeli képviseletet, végrehajtási eljárás megindítását, fizetési felszólítások elkészítését, megküldését. Vállaljuk jelzálogjog határozat szövegének elkészítését, képviseletet a földhivatali eljárásban, teljeskörű ügyintézést. közös költség kiszámítása: a közös költség számítás alapja társasházak alapján a közös tulajdoni hányad nagysága, lakásszövetkezetek esetén az ingatlan nagysága (m2).

Közös képviselő feladatai

a.) összehívja a közgyűlést b.) évenkénti költségvetési javaslatot készít, c.) képviseli a társasházat bíróságok és más hatóságok előtt. d.) előkészíteni a közgyűlést és végrehajtani annak határozatait, e.) mindent megtenni az épület fennmaradásának érdekében, f.) közölni a közös költséget és mindent megtenni annak beszedése érdekében. Ennek keretében köteles kezdeményezni fizetési meghagyás kibocsátását a hátralékos tulajdonostárs ellen, g.) tulajdonosváltozás esetén a tulajdonos részére köteles írásbeli nyilatkozatot adni a közösköltség-tartozásról, h.) felmentése esetén köteles az új közös képviselő részére 30 napon belül átadni jegyzőkönyvileg a társasház iratait és teljességi nyilatkozatot tenni.

Közös képviselő díjazás

A közös képviselő díjazásának a megállapítása kizárólagosan a közgyűlés hatáskörébe tartozik. Jellemzően a lakások, ingatlanok száma alapján történik annak megállapítása. Mértéke függ az elvégzendő feladatoktól is (könyvelés, házkezelés, gondnoki munka, stb.).

Közös költség tartalma

A közös költségnek jellemzően magában kell foglalnia a közös tulajdonú ingatlan működésének költségeit (villany, víz, csatorna, fűtés,), a karbantartás, felújítás költségeit, a közös képviselő díját, az adminisztrációs, banki, biztosítási költségeket, díjakat, esetleges megbízási (ügyvéd) díjakat, stb.

Lakásszövetkezet változásbejegyzés

Ügyvédi Irodánk vállalja lakásszövetkezetek cégbíróság előtti változásbejegyzési eljárásban történő képviseletét. A eljárás díja az állam felé 18.000,-Ft. Az eljáráshoz szükséges alap iratok: – közgyűlési meghívó, – közgyűlési jegyzőkönyv + jelenléti ív, – ügyvédi meghatalmazás. További iratok a változás mikéntjének a függvénye.

Lakásszövetkezet jogi képviselete

Több éves tapasztalattal vállaljuk lakásszövetkezetek teljeskörű képviseletét cégbíróság, polgári bíróság, földhivatal, egyéb hatóságok előtt, peres és nem peres eljárásokban.

Lakásszövetkezet megbízási szerződés

átalánydíjas vagy eseti megbízási szerződés keretében vállaljuk lakásszövetkezetek teljes körű képviseletét több éves tapasztalattal, jelentős referenciával.

Lakásszövetkezet szervezeti és működési szabályzata

Vállaljuk szervezeti és működési szabályzatok elkészítését rövid határidővel. A lakásszövetkezetekről szóló 2004.évi CXV. tv. nem írja elő SZMSZ készítését lakásszövetkezetek részére. Annak eldöntése a közgyűlés hatáskörébe tartozik, elkészítés az igazgatóság vagy az ügyvezető elnök hatáskörébe is utalható.

Lakásszövetkezeti alapszabály módosítások

Vállaljuk lakásszövetkezeti alapszabály módosítását a törvényi előírások szerint. Az alapszabály módosítása a közgyűlés hatáskörébe tartozik. A módosítás elfogadásához a közgyűlésen jelenlévők 2/3-nak igenlő szavazata szükséges. Az alapszabály módosítását a cégbíróságnak be kell jelenteni.

Meghatalmazás lakásszövetkezet közgyűlés

Meghatalmazással bárki részt vehet a közgyűlésen és szavazhat bármilyen napirendi pontban a meghatalmazó nevében. Küldöttgyűlésen nem lehet meghatalmazással részt venni és szavazni. Az alapszabályban célszerű meghatározni azt, egy meghatalmazott hány darab meghatalmazással rendelkezhet, valamint a meghatalmazásnak, milyen egyéb követelménynek kell eleget tennie. Pl.: meghatalmazásban rögzítve legyen, hogy a meghatalmazó egyes napirendi pontokban hogy kíván szavazni.

meghatalmazás szabályai lakásszövetkezetben:

a lakásszövetkezet alapszabályában kötelező meghatározni a meghatalmazásra vonatkozó szabályokat. Így különösen: mi minősül szabályos meghatalmazásnak, milyen alaki és tartalmi előírásoknak kell megfelelnie, egy személynek maximum hány meghatalmazása lehet, tisztségviselőnek lehet-e meghatalmazása.

Szövetkezeti ház alapszabálya

Vállaljuk szövetkezeti ház alapszabályának elkészítését, módosítását., képviselet a cégbírósági eljárásban.

Szövetkezeti lakás adásvételi szerződés

Vállaljuk szövetkezeti tulajdonú lakás, és egyéb ingatlan adásvételi szerződésének elkészítését, teljeskörű földhivatali eljárást. A szövetkezeti tulajdonú ingatlan eladásához elég a közgyűlés egyszerű többségének igenlő szavazata. Az adásvételi szerződést csak a szövetkezet képviselőjének kell aláírnia, a tagoknak nem.

Társasház adásvételi szerződés

Ügyvédi irodánk vállalja társasházi közös tulajdonú, vagy külön tulajdonú ingatlan adásvételi szerződésének elkészítését, teljeskörű földhivatali eljárást.

Társasház szövetkezet törvény

A társasházakra a 2003.évi CXXXIII. tv., a lakásszövetkezetekre a 2004.évi CXV. tv. rendelkezései az irányadóak. Mindkét törvény háttér jogszabálya a Polgári törvénykönyv, eszerint, amit nem szabályoznak ezen törvények, azon esetekre a Ptk szabályait kell alakalmazni.

kapcsolódó kifejezések: közös képviselő leváltása – közös képviselő választás – közös képviselő jogai – közös képviselő – feljelentése – közös képviselő lemondása – társasházi alapító okirat – társasházi alapító okirat módosítása – társasházi közgyűlés – társasház törvény – társasházi törvények – közös képviselő kötelezettségei – közös képviselő megbízási szerződés – közös képviselő felelőssége – társasházi törvény módosítása – társasházi közgyűlés – közös képviselők felügyeleti szerve – alapító okirat társasház – közös képviselők jogi képviselete – közös költség megállapítása – közös költség törvény – közös költség fizetése – társasház közös költség – közös költség tartozás behajtása – közös költség tartozás – közös költség behajtása – közös költség kiszámítása – közös képviselő feladatai – közös képviselő díjazása – közös költség tartalma – lakásszövetkezet változásbejegyzés – lakásszövetkezet jogi képviselete – lakásszövetkezet megbízási szerződés – lakásszövetkezet szervezeti és működési szabályzata – lakásszövetkezeti alapszabály módosítások – meghatalmazás lakásszövetkezet közgyűlés – meghatalmazás szabályai lakásszövetkezetben – szövetkezeti ház alapszabálya – szövetkezeti lakás adásvételi szerződés – társasház adásvételi szerződés – társasház szövetkezet törvény

Dékány Csaba Ügyvéd

Dr. Dékány Csaba ügyvéd közel 20 év tapasztalttal rendelkezik az ingatlanjog, a társasházi és lakásszövetkezettel kapcsolatos jogi ügyek terén.

E-mail: ugyved@dekanycsaba.com

Telefon: (+36) 20 9 423 601

Ezt a honlapot dr. Dékány Csaba ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás